κοπιάζω kreikka > suomi

εργάζομαι, δουλεύω, κοπιάζω, μοχθώ

  1. raataa, ahertaa