καταγράφω kreikka > suomi

καταγράφω

  1. ritilä

καταγράφω, εγγράφω

  1. rekisteröidä

καταγράφω, αναγράφω

  1. tallenne

πρωτοκολλώ, καταγράφω

  1. levyttää

σημειώνω, καταγράφω

  1. viesti