θέση kreikka > suomi

άποψη, θεώρηση, θέση

 1. näkökulma, näkökanta

άποψη, θέση, στάση

 1. kanta, mielipide

άποψη, θεώρηση, θέση

 1. näkökulma

άποψη, θέση, στάση

 1. näkökulma, näkökanta

θέση sc=Grek

 1. näkökulma

θέση

 1. ympäristö, seutu

θέση (thési)

 1. sijainti

θέση

 1. paikkakunta, paikka

 2. paikka, asema, sijainti

τοποθεσία, θέση

 1. kanta, mielipide

θέση

 1. asettaa, sijoittaa, asemoida

θέση sc=Grek, ιδιότητα sc=Grek

 1. äristä, murista

τοποθεσία, θέση

 1. sijainti

πρόταση, θέση

 1. sijainti

υπόσταση, θέση

 1. työpaikka, tehtävä, asema

θέση sc=Grek

 1. esitys, ehdotus

 2. luokka

 3. luokka

τόπος, θέση, περιοχή, τοποθεσία, μέρος, σημείο, χώρος

 1. luokka

 2. luokkajako

θέση, σημείο

 1. luokka, vuosikurssi

 2. napa

 3. paikka