εταιρία kreikka > suomi

θυγατρική εταιρία, παράρτημα

 1. tytäryhtiö

εταιρία, οργανισμός, συντεχνία, σωματείο, συνεταιρισμός

 1. yhtiö

 2. korporaatio

 3. yhtiö

εταιρία, επιχείρηση

 1. korporaatio

εταιρεία, εταιρία

 1. lujittaa

 2. yritys, liike

 3. komppania

 4. ryhmä

 5. palokunta

 6. vieraat p