δίνω ευχαρίστηση <!-- link as t-SOP if non-idiomatic suomi > kreikka