βόρβορος kreikasta suomeksi

λάσπη, πηλός, βόρβορος, γύψος

  1. muta, kura, lieju