αφοδευτήριο kreikasta suomeksi

τουαλέτα, μπάνιο, λουτρό, καμπινές, αποχωρητήριο, απόπατος, αφοδευτήριο

  1. pukeutumishuone

  2. läävä, sikolätti