απαλλάσσω kreikasta suomeksi

απαλλάσσω

  1. vapauttaa vastuu vastuusta

  2. vapauttaa (velvollisuus velvollisuudesta)

απολύω, απαλλάσσω, αποστρατεύω

  1. päästää