αγριόγιδο kreikasta suomeksi

αγριόγιδο sc=Grek, αγριοκάτσικο sc=Grek, αίγαγρος sc=Grek

  1. gemssi

  2. säämiskä