yuiitsu no japanista suomeksi

唯一 ゆいいつの, yuiitsu no, ゆいつの, yuitsu no 唯一の sc=Jpan

  1. ainoa