vaihtovirta japaniksi

vaihtovirta

  1. 交流電流 こうりゅうでんりゅう, kōryū denryū sc=Jpan, 交流 こうりゅう, kōryū sc=Jpan

  2. 交流電流 こうりゅうでんりゅう, kōryū denryū sc=Jpan, 交流 こうりゅう, kōryū sc=Jpan