tadashíi japanista suomeksi

正しい ただしい, tadashíi, 正解 せいかい, seikai

  1. oikea

正しい ただしい, tadashíi

  1. suora