symmetria japaniksi

symmetria

  1. 対称性 たいしょうせい, taishōsei sc=Jpan, 対称 たいしょう, taishō sc=Jpan