sopivasti japaniksi

mukavasti, kätevästi, sopivasti

  1. 摩する さする, sasuru sc=Jpan, 撫でる なでる, naderu sc=Jpan