shitsui-no japanista suomeksi

落胆した らくたんした, rakutan-shita, 失意の しついの, shitsui-no, 消然 しょうぜん, shōzen

  1. apea, alakuloinen

落胆した らくたんした, rakutan-shita, 失意の しついの, shitsui-no, 消然 しょうぜん, shōzen, 悲しい かなしい, kanashii

  1. epätoivoinen, toivoton