shigoto japanista suomeksi

繁文縟礼 hanbun jokurei, レッドテープ reddo teepu, (slangi/puhekieli) お役所さんの仕事 o-yakusho-san no shigoto

 1. paperisota

仕事中毒 仕事中毒の人 しごとちゅうどくのひと, shigotochūdoku no hito, 働き中毒 はたらきちゅうどく, hatarakichūdoku sc=Jpan, 仕事の虫 しごとのむし, shigoto no mushi

 1. työnarkomaani

職 しょく, shoku sc=Jpan, 職業 しょくぎょう, shokugyō sc=Jpan, 業務 ぎょうむ, gyōmu sc=Jpan, 仕事 しごと, shigoto sc=Jpan

 1. työllistäminen

仕事 しごと, shigoto

 1. työllisyys

仕事 しごと, shigoto, ジョブ jobu, part-time バイト baito

 1. tehtävä, työ

仕事 しごと, shigoto

 1. työ

仕事 しごと, shigoto, ジョブ jobu, part-time バイト baito

 1. tehdä keikkatyö keikkatöitä, tehdä pätkätyö pätkätöitä, keikkailla

仕事 しごと, shigoto

 1. jobata

仕事 しごと, shigoto, ジョブ jobu, part-time バイト baito

 1. hävitä

仕事 しごと, shigoto

 1. jobata

仕事 しごと, shigoto, ジョブ jobu, part-time バイト baito

 1. pilkkoa

仕事 しごと, shigoto

 1. tehtävä, työ

仕事 しごと, shigoto, ジョブ jobu, part-time バイト baito

 1. työ

仕事 しごと, shigoto, 職業 しょくぎょう, shokugyō

 1. tehdä keikkatyö keikkatöitä, tehdä pätkätyö pätkätöitä, keikkailla

 2. hävitä

(slangi/puhekieli) 仕事 しごと, shigoto sc=Jpan, 出演 しゅつえん, shutsuen sc=Jpan

 1. pilkkoa

仕事 しごと, shigoto, 課題 かだい, kadai

 1. tehtävä, työ

role 役目 yakume, 役割 yakuwari, station 居場所 ibasho, 境遇 kyōgū, 環境 kankyō, rank of a job station 立場 tachiba, 位置 ichi, 身分 mibun, 地位 chii, 役職 yakushoku, opportunity of job station 職 shoku, 仕事 shigoto

 1. hävitä

 2. miehitys