seikaku ni japanista suomeksi

正確 正確に seikaku ni

  1. genetiivi

l ja 正しい 正しくl ja 調整 調整する tadashiku chōsei suru, l ja 正確 正確にl ja 形作る seikaku ni katachizukuru

  1. tarkka, eksakti, täsmällinen