pöly japaniksi

puru, pöly, kivipöly, metallipuru

  1. 多 た, ta-, 重 じゅう, jū-