oshoku-no japanista suomeksi

汚職 おしょくの, oshoku-no 汚職の sc=Jpan

  1. korruptoitunut