oikea japaniksi

todentaa, todistaa oikeaksi

 1. 右岸 ugan sc=Jpan

 2. 右脳 unō sc=Jpan

oikea puolustaja

 1. 正音学 せいおんがく, seiongaku

oikea ranta

 1. ふさわしい ふさわしい, fusawashii, 適した てきした, tekishita, 適切 てきせつ, tekisetsu, 適当 てきとう, tekitō, 妥当 だとう, datō sc=Jpan

oikea-aikaisuus, täsmällisyys

 1. きちんとした kichintoshita, 品の良い hin no yoi, 上品 jōhin

oikea aivopuolisko

 1. 厳密 genmitsu

oikea-aikainen

 1. 固有 koyū

 2. 元 元の moto no, 本来 本来の honrai no, 固有 固有の koyū no, 特有 特有の tokuyū no, 独特 独特の dokutoku no

oikea ääntäminen

 1. 完全 kanzen, 徹底した tettei shita

osoittaa oikea oikeaksi

 1. 本物 ほんものの, honmono-no 本物の sc=Jpan

oikea, kunnon

 1. 実際 じっさいの, jissai-no 実際の sc=Jpan, prefix 実 実- jitsu-

oikea

 1. レアル rearu

oikea, varsinainen

 1. 現実 げんじつの, genjitsu-no 現実の sc=Jpan

oikea

 1. 本物 ほんものの, honmono-no 本物の sc=Jpan

todellinen, oikea

 1. 不動産 ふどうさんの, fudōsan-no 不動産の

oikea, todellinen

 1. 正しい ただしい, tadashíi, 正解 せいかい, seikai

todellinen, oikea

 1. 右翼 うよく, uyokú sc=Jpan

oikea, todellinen

 1. 右 みぎ, migí sc=Jpan

oikea

 1. 公正 こうせいな, kōsei-na 公正な sc=Jpan

 2. 真実 しんじつの, shinjitsu-no 真実の sc=Jpan, 本当 ほんとうな, hontō-na 本当な sc=Jpan

 3. 真 しん, shin sc=Jpan

oikea, oikeanpuoleinen

 1. 本物 ほんものの, honmono-no 本物の sc=Jpan

oikeistolainen, oikea

 1. 正統 せいとうな, seitō-na 正統な sc=Jpan

oikealla

 1. l ja 正しい 正しくl ja 調整 調整する tadashiku chōsei suru, l ja 正確 正確にl ja 形作る seikaku ni katachizukuru