nisshi sc=Jpan japani > suomi

日誌 にっし, nisshi sc=Jpan, 航海日誌 こうかいにっし, kōkainisshi sc=Jpan

  1. lokikirja, loki, laivapäiväkirja