nasu japani > suomi

大勝利を成す daishōri wo nasu, 偉業を成す igyō wo nasu

  1. voitonriemu

  2. voitonjuhla, triumfi

茄子 なす, nasu, ナス nasu

  1. triumfi, riemusaatto

  2. voitonriemu

成す なす, nasu, 成し遂げる なしとげる, nashitogeru

  1. vainu

  2. olettaa