kahdeksasosa japaniksi

kahdeksasosa

  1. 八番目 はちばんめ, hachiban-me sc=Jpan