jissai-no japanista suomeksi

実際 じっさいの, jissai-no 実際の sc=Jpan, prefix 実 実- jitsu-

  1. betonoida

  2. real