hokōki japanista suomeksi

歩行器 ほこうき, hokōki

  1. kävelytuki, dallari