hinshitsu japani > suomi

品質 ひんしつ, hinshitsu, 質 しつ, shitsu sc=Jpan

  1. laatu

品質の良い hinshitsu no yoi, 良質 ryōshitsu na 良質な

  1. laatu, laadukkuus