heikko japaniksi

heikko, heikko kohta

  1. t-needed ja

heikko vuorovaikutus

  1. 弱い よわい, yowai sc=Jpan, 弱々しい よわよわしい, yowayowashii sc=Jpan

voimaton, veltto, heikko

  1. 弱い yowai, 脆い moroi

heikko, hatara

  1. 足の不自由 あしのふじゆうな, ashi-no fujiyū-na 足の不自由な sc=Jpan, 足の悪い あしのわるい, ashi-no warui sc=Jpan

voimaton, heikko

  1. ださださ dasadasa, 寒い samui sc=Jpan

hidas, hiljainen, heikko

  1. 弱変化の じゃくへんかの, jakuhenka no

heikko

  1. or sound かすか kasuka, or colour淡い awai