engi japanista suomeksi

演技 えんぎする, engi suru 演技する sc=Jpan

  1. laki

  2. tehdä, toimia

  3. teko

  4. näytös

  5. toimia