chokuritsu-no japanista suomeksi

垂直 垂直の すいちょくの, suichoku -no, 縦 縦の たての, tate-no, 直立 直立の ちょくりつの, chokuritsu-no

  1. kohtisuora