byōdō ni japani > suomi

平等 びょうどうに, byōdō ni 平等に sc=Jpan

  1. tasa-arvo, tasa-arvoisuus

平等 びょうどうにする, byōdō ni suru 平等にする sc=Jpan

  1. yhtäläisesti, samalla tapa tavoin