akutái o tsukú japanista suomeksi

怒鳴る どなる, donaru sc=Jpan, ののしる nonoshiru sc=Jpan, 悪態 あくたいをつく, akutái o tsukú 悪態をつく sc=Jpan

  1. kiroilla