aikakone japaniksi

aikakone

  1. タイムマシン taimumashin, タイムマシーン taimumashīn