遠慮 = go-enryo naku o-tsukai kudasai suomi > japani