nervoso italiasta suomeksi

sistema nervoso centrale

  1. keskushermosto

nervoso

  1. hermostunut

sistema nervoso periferico

  1. ääreishermosto

sistema nervoso

  1. hermosto n

sistema nervoso autonomo

  1. sympaattinen hermosto