mariolo italiasta suomeksi

truffatore, mariolo, farabutto, imbroglione, sbarazzino, birichino

  1. koijari, sluibari