permisi indonesia > suomi

izin, keizinan, perkenan, permisi

  1. oikeus, lupa

permisi

  1. lupa