makian indonesia > suomi

kata makian, makian, umpatan, kata-kata kasar

  1. kirosana

bahasa kasar, bahasa kotor, makian, umpatan, kata-kata kotor p

  1. kirosana