zampoña espanja > suomi

zampoña, flauta de Pan

  1. panhuilu

instrumento#Spanish / instrumento tradicional de soplo, zampoña, gaita, pito, chiflo, flauta)

  1. huilu, pilli