synnytys espanjaksi

synnytys synnytys-, lapsivuode lapsivuode-

  1. puerperal

synnytys

  1. parto, nacimiento

  2. parto, nacimiento

  3. trabajo