primoroso espanja > suomi

primo, primoroso, excelente

  1. ensiluokkainen, priima