pez gordo espanja > suomi

pez gordo at fish, cerote gordo

  1. iso kiho

pez gordo

  1. pohatta

  2. pamppu, napamies, silmäätekevä, kiho