garita espanja > suomi

garita

  1. vartiokoppi

  2. koju, koppi

  3. koteloida

  4. kuskinpukki