gaita espanja > suomi

gaita

  1. säkkipilli

instrumento#Spanish / instrumento tradicional de soplo, zampoña, gaita, pito, chiflo, flauta)

  1. kulku