estupefacto espanja > suomi

estupefacto, atonito

  1. sanaton, mykistynyt