chiflo espanja > suomi

instrumento#Spanish / instrumento tradicional de soplo, zampoña, gaita, pito, chiflo, flauta)

  1. huilu, pilli