binio espanja > suomi

binio

  1. pala, palanen, osa, osanen

  2. hetki

  3. pala

  4. bitti

  5. bitti

  6. bitti

  7. pala, palanen, osa, osanen

  8. hetki

  9. pala