Peru lisura espanja > suomi

palabrota, / Chile garabato, / latinalainen Amerikka grosería, / Peru lisura, / latinalainen Amerikka mala palabra, / espanja taco

  1. kirosana