yksi

suomi-englanti sanakirja

yksi englanniksi

  1. one

  2. single

  3. ane

  1. one

  2. (cln) one