whimsical

suomi-englanti sanakirja

whimsical englannista suomeksi

  1. oikullinen, oikutteleva

  1. oikutteleva, oikukas, huvittava

whimsical englanniksi

  1. Given to whimsy.

  2. (quote-web)

  3. (syn)