vigorous

suomi-englanti sanakirja

vigorous englannista suomeksi

 1. elinvoimainen

 2. ponteva, tarmokas

 1. ponteva, tarmokas

 2. elinvoimainen, voimakas

vigorous englanniksi

 1. Physically strong and active.

 2. 1976, (w), "Song for Sharon":

 3. Now there are twenty-nine skaters on Wollman Rink
  Circling in singles and in pairs
  In this vigorous anonymity
 4. Mentally strong and active.

 5. Rapid of growth.

 6. ''a vigorous shrub''